نمایندگی کولر آبی در تهران

3.9/5 - (17 امتیاز)

نمایندگی کولر آبی در تهران | قاصدک سرویس

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09121541062

 

قطعات مهم در کولر آبی

 

کولر هاي آبی که براي خنك کردن هواي داخل ساختمان ها بويژه در مناطق خشك بكار می روند از دو قسمت عمده تشكيل يافته اند:
1 اجزاء الكتريكی 2 اجزاء مكانيكی – –

اجزاء الكتريكی:

شامل 1 کابل چهار رشته وکليد مخصوص :
براي ارتباط کليد به کولر از کابل چهار رشته استفاده می شود که سطح مقطع سيم ها نبايد کمتر 1 ميلی متر مربع باشد.کليد کولر شامل :يك کليد تك پل براي واتر پمپ ، يك کليد تك / از 5
پل براي الكتروموتور فن ويك کليد تبديل براي دور کند وتند الكتروموتور می باشد.

2 جعبه اتصال يا ترمينال :

جهت ايجاد اتصالات مطمئن وعايق از بدنه فلزي کولر که در داخل اطاقك کولر قرار دارد.

3 خازن اصلاح ضريب قدرت :

که بر روي بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفيت 22 الی 25 ميكرو فاراد با ولتاژ نامی 022 تا 052 ولت است.

4 الكتروموتور دو دور فن :

که معمولا”داراي دو دور 1222 و 1522 دور در دقيقه است. الكتروموتر کولرهاي خانگی از قسمت هاي زير تشكيل شده است:الف استاتور ب روتور ج در پوش وبوش ها د کليد – – – – گريز از مرکز که نقش عمده اي در راه اندازي وتنظيم دور موتور دارد وبر اساس نيروي گريز از مرکز عمل کرده وضمن عمل خود سيم پيچ راه انداز را از مدار خارج می کند قسمت متحرك اين کليد بر روي محور روتور تعبيه شده وصفحه کائوچويی کليد گريز از مرکز بر روي در پوش موتور نصب شده است.

بر روي قسمت کائچويی موتور اين لغات  com =مشترك HI =تند LO =کند ديده می شود .

5 خازن راه انداز :

با ظرفيت 132 082 ميكروفاراد 112 ولت که در هنگام استارت در مدار بوده وپس از – – آنكه روتور به 55 در صد سرعت نامی خود رسيد.کليد گريز از مرکز خازن راه انداز وسيم پيچ کمكی را از مدار خارج می سازد.

6 پمپ آب (واتر پمپ )

آب را از تشتك تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ کرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالاي اطاقك کولر می رساند.

اجزاء مكانيكی :

1 بدنه کولر 2 سه راهی آب ) أب پخش کن ( 3 ناودان ها – – -0 فن )پروانه ومحور فن يا توربين ( 5 شناور ) فلوتر ( 6 کانال داخلی وخارجی – – – 5 پولی ها )فلكه ها ( وتسمه پروانه 8 ياتاقان ها – –

 

  نصب و تعمیر کولر آبی

 

نمایندگی کولر آبی در تهران | قاصدک سرویس

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09121541062

 

سرويس ونگهداري کولر آبی :

1 هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنيد که ايجاد لرزش وصدا ننمايد مثل روي ستون ها – ونزديك ديوار ها

2 براي زير کولر از چهار پايه اي به ارتفاع 32 سانتيمتر استفاده کنيد.وبراي جلوگيري از فرو – رفتن پايه ها در آسفالت وغيره از صفحات فلزي به اضلاع 12 در 12 استفاده کنيد.
3 کولر را در نزديكی لوله دودکش وهوا کش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهيد.

4 بمنظور جلوگيري از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها بايد از برزنت استفاده شود.

5 هنگام راه اندازي کولر در ابتداي فصل گرما به نكات زير توجه کنيد: –

ديواره هاي کولر را جدا کنيد ودر صورت نياز پوشال ها را تعويض کنيد. معولا” هر دو ساليك بار.ضمنا”پوشال ها بايد به گونه اي توسط توري هاي سيمی محكم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روي فن ويا تسمه وپمپ وموتور نريزد.

کف کولر را شست وشو داده – ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترميم کنيد. البته بهتر است در پايان فصل گرما واز کار انداختن کولر محل هاي زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاري نماييم. ياتاقان هاي  توربين وجا روغنی هاي روي موتور را روغن کاري کنيد وبا دست هر دو فلكه را بچرخانيد تامطمئن شويد که مانعی در حرکت آن ها موجود نيست .تسمه وفلكه هاي )پولی ( موتور وتوربين بايد در يك امتداد باشند تا موجب لنگی وساييدگی تسمه و لرزش نشود.

در صورت ساييدگی وبريدگی تسمه آن را تعويض کنيد.معمولا”پمپ هاي آب احتياج به روغنكاري ندارند ولی آن ها را از جاي خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تميز کنيد همچنين صافی آن را تميز کرده ودر جاي خود قرار دهيد.

با پر کردن تشتك تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمينان حاصل نماييد که مسير آب در شيلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان هاي پخش کننده مستقر در در پوش ها را تميز کرده تا منافذ آن ها باز شود.
شناور را طوري تنظيم نماييد که آبی از تشتك يا دريچه اطمينان سرازير نشود.

هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقيقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خيس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولر براي اولين بار پارچه بزرگی را خيس نموده جلوي دريچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاك را به خود گرفته ومحيط را کثيف نكند. در پايان فصل گرما آب تشتك را خالی کرده وروي کولر را با برزنتبپوشانيد.وشير فلكه آب را بسته وحتی الامكان لوله هاي رابط را قطع نماييد.

 

 

 

نمایندگی کولر آبی در تهران | قاصدک سرویس

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09121541062

 

  نصب و تعمیر کولر آبی

گارانت
عيب يابی و تعمير کولر آبی :

عيب 1 با زدن کليد ها ،الكتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.
علت 1 فيوز قطع است ويا خراب شده.  رفع عيب 1 ورود و خروج فاز به فيوز را بتوسط فاز متر بررسی نماييد.اگر به فيوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فيوز خراب شده است آن را با فيوزي هم آمپر خودش تعويض نماييد.

 

عيب 2 با زدن کليد ها الكتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت 2 در فاز يا نول اصلی )سيم رابط ( مشكلی بوجود آمده. رفع عيب 2 اگر در مبدأ درون کليد برق وجود دارد ،فيوز هم سالم است اما به ترمينال کولر  برق 222 ولت نمی رسد،بطور قطع سيم )کابل( رابط دچار اشكال شده است.آن را تعويض نماييد.

عيب 3 موتور کار می کند اما باد کولر خنك نيست.

علت 3 در کف تشتك آبی وجود ندارد.  رفع عيب 3 عدم وجود آب يا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتك کولر – – نشتنمودن آب از شير اطمينان تنظيم نبودن فلوتر )شناور( مربوط باشد.

عيب4موتور کار می کند اما باد کولر خنك نيست.

علت4 واتر پمپ عمل نمی کند يا شلينگ رابط پاره شده.
رفع عيب 4به کنار کولر برويد وبه پوشال ها دقت نماييد. اگر صداي ريزش آب به گوش نرسيد وهمچنين قطرات آب جاري روي پوشال ها رؤيت نشد،مطمئن باشيد در سيستم پمپاژآب مشكلی بوجود آمده. اين عيب می تواند به خود واتر پمپ ويا پارگی شلينگ مربوط باشد.

دريچه ها را باز نماييد تا مورد معيوب را دقيقا” شناسايی کنيد. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ويا نيم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”ديده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سيستم برق رسانی به آن مشكل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنيد، سيم هاي رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سيم ديگر به آن برق 222 ولت برسانيد.

اگر عمل نكرد وپروانه هم گريپاژ نيست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلينگ نيز آن را تعويض نماييد.

عيب 5 موتورکار می کند اما باد کولر خنك نيست.
علت 5 سوراخ ناودان ها مسدود شده .
رفع عيب 5 دريچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امكان پوشال ها را نيز جدا نماييد سپس سوراخ هاي موجود روي ناودان ها را با جوهر نم وبرس بشوئيدتا جرم روي حفره هاکاملا” پاك شود.

سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئيد تا بوي جوهر نمك کاملا” رفع گردد، سپس پوشال ها وشبكه هاي توري را ببنديد و مطمئن باشيد به تهويه مناسبی دست خواهيد يافت.

عيب 6 واتر پمپ والكتروموتور دو دور در حال کارند اما خنك کنندگی کولر ، کيفيت چندانی ندارد.

علت 6 تسمه تنظيم نيست.

رفع عيب 6 براي تنظيم تسمه بايد پيچ هاي پايه الكتروموتور را شل کرد وپايه را طوري جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روي پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ويا تاقان ها را خراب کند ويا سبب سوختگی موتور گردد.

بهترين حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزديك پولی کوچك توسط دو انگشت به هم نزديك کنيم به اندازه يك بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.يا اينكه اگر موتور را خاموش نموديم سريع فن توقف نكند بلكه حدود 5 الی 6 دور بزند سپس بايستد.براي تعويض تسمه ضخامت
وطول تسمه را بايد جزء مشخصات آن در نظر داشته باشيد.

عيب7  واتر پمپ والكتروموتور در حال کارند اما خنك کنندگی کولر کيفيت چندانی ندارد.
علت7 پارچه برزنتی لرزه گير پاره است.
رفع عيب 7 پارچه برزنتی را بر رسی نماييد واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمير نيست،آن را تعويض نماييد.

عيب 8 واترپمپ و الكتروموتور کار می کنند اماخنك کنندگی کولر کم است.
علت 8 موتور فن نيم سوز است.
رفع عيب 8 بتوسط يك آمپر متر ،جريان موتور فن را اندازه گيري نموده وبا جريان ثبت شده بر روي آن مطابقت دهيد.اگر جريان اندازه گيري شده چند برابر جريان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سريع داغ می شود موتور نيم سوز است.

عيب 9 واتر پمپ والكتروموتور درحال کارند اماکيفيت خنك کنندگی کم است.
علت 9 مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.
رفع عيب 9 اگر پوشال ها را تعويض نموده ايد ،در جاگذاري پوشال هاي جديد دقت به عمل نيامده سعی شود جاگذاري پوشال ها يكدست باشد وپوشال ها همه ي سطح در پوش ها را اشغال نمايد زيرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هواي گرم خارج کولر از آن قسمت مكيده شده وبه محيط ساختمان راه يافته وتهويه هوا را مختل می سازد.

عيب10 موتور فن کار نمی کند واتر پمپ کار می کند.
علت 10 به موتور فن برق نمی رسد.
رفع عيب 12 ممكن است فاز مربوط به موتور در کليد مخصوص کولر قطع شده ويا موردي مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشكل از پارگی ويا قطع شدگی فاز يا نول است،نقطه پاره شده را ترميم نماييد.

عيب 11 موتور فن کار نمی کند.
علت 11 بازدن کليد بين کنتاکت هاي – HI و COM )روي تخته فيبري موتور( برق 222 ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.
رفع عيب 11 به عيب يابی موتور هاي آسنكرون مراجعه کنيد.

عيب 12 موتور صداي هوم می دهد.اما براه نمی افتد.  رفع عيب 12 براي اطلاع بيشتر به عيب يابی موتور ها مراجعه نماييد. اما بطور مختصر متوان  گفت :سيم پيچ راه انداز سوخته است سيم بندي راه انداز به کليد گريز از مرکز وصل است پس از خاموش کردن کولر کليد گريز از مرکز به حالت عادي خود باز نگشته است – – تسمه بيش از حد سفت شده است پولی ها در يك امتداد نيستند سيم بندي دور تند نيم سوز 3 اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد. – / شده است اگر موتورفن4

عيب 13 فقط يكی از دور هاي موتور فن کار می کند.
علت 13 سيم مربوط به دور دوم از صفحه کليد موتور قطع شده. رفع عيب 13 ابتدا برق کولر را قطع نماييد.سپس سيم هاي متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سيم پيچ به کليد موتور را بر رسی نماييد.به احتمال زياد يكی از سر سيم هاي HI ويا LOW از صفحه کائوچويی جدا شده است که می بايست سيم مربوطه را لحيم نماييد.

اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدري مشكل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سيم پيچ هاي استاتور دست نزنيد واز تعمير کار مجرب کمك بگيريد.

عیب 14 فقط يكی از دور هاي موتور فن کار می کند.
علت 10 يكی از سر سيم هاي رابط بين کليد تبديل وپايه هاي – LOW ويا HI در مسير قطع شده است. رفع عيب 10 براي آن که مطمئن شويم سيم هاي رابط بين تبديل وموتور سالم اند بهتر است  دو خروجی را داخل کليد تبديل به يكديگر متصل نموده ودو سيم متصل به پايه هاي LOW و
HI رااز اتصالات تخته کليد موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنيم .

اگر دو سيم رابط سالم بوده ودر مسير دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداري اهم که در واقع اهم سيم هاي رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سيم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سيمه است بايد کابل اصلی تعويض شود.

عيب 15 فقط يكی از دور هاي موتور کار می کند.
علت 15 کليد گريز از مرکز عمل نمی کند.
رفع عيب 15 در موتور کولر هميشه در لحظه اول سيم پيچ هاي استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسيدن سرعت موتور به 55 درصد سرعت نامی کليد عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گيرد.

سپس می توان با تغيير دادن وضعيت تبديل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کليد گريز از مرکز عمل نكند وسيم پيچ کمكی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسيدن صداي خشن از موتور ،داغ هم می شود.

مشكل کليد گريز از مرکز معمولا”شكستن صفحه فيبري ويا اکسيد شدن فنر ها است که می بايست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از
سرويس محرك کليد ، يقينا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.

 

 

نمایندگی کولر آبی در تهران | قاصدک سرویس

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09121541062

 

  نصب و تعمیر کولر آبی

 

 

خدمات قابل ارائه در سرویس کولر آبی:

 

تعمیر کولر آبی پوشالی، تعمیر کولر آبی پرتابل، تعمیر کولر آبی سلولوزی و تعمیر کولر آبی رومیزی

تعمیر پمپ آب،  تعمیر دینام و موتور کولر آبی

تعویض پوشال، تعمیر برزنت و تعویض کف کولر آبی

تعویض تسمه، تعمیر بلبرینگ، یاقان و پروانه کولر آبی

نصب کولر آبی روی پشت بام،نصب کولر آبی در بالکن و تراس

لوله کشی آب و رفع نشتی کف کولر

سیم کشی و برق کشی کولر آبی

سرویس کامل کولر آبی و سرویس جمع آوری کولر آبی در زمستان

تعمیر و سرویس انواع کولر آبی آبسال تهران 

نمایندگی کولر آبی سپهرالکتریک تهران

نمایندگی کولر آبی ارج تهران

نمایندگی کولر آبی لورچ تهران

نمایندگی کولر آبی آزمایش تهران

نمایندگی کولر آبی پارس تهران

نمایندگی کولر آبی الکترواستیل تهران

نمایندگی کولرآبی اسنوا تهران

و تمامی برندهای موجود در بازار

 

هزینه تعمیر کولر آبی چقدر است؟

هزینه تعمیر کولر آبی به مشکل کولر بستگی دارد. به عنوان مثال اگر موتور کولر سوخته باشد و نیاز به تعویض داشته باشد، هزینه‌ها به نوع موتوری که خریداری می‌کنید وابسته است. قاصدک سرویس فقط هزینه نصب موتور کولر آبی را از شما دریافت می‌کند و خرید موتور کولر به عهده خودتان است. هزینه سرویس کولر آبی نیز جدای از هزینه ای که بابت خرید پوشال کولر پرداخت می کنید، محاسبه خواهد شد.

قیمت سرویس و راه‌اندازی کولر آبی درقاصدک سرویس همیشه شفاف و روشن است و شما در قسمت بالایی همین صفحه می‌توانید قیمت سرویس‌های مختلف کولر آبی را ملاحظه کنید. قبل از شروع کار، قیمت خدمات موردنظر به‌طور کامل برای شما شرح داده خواهد شد و تعمیرکار کولر آبی قاصدک سرویس نیز در انتها فاکتور قطعات و لوازم تعویضی را به شما ارائه خواهد کرد.

 

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)
قیمت نصب و راه‌اندازی کولر آبی 270,000
قیمت سرویس کولر آبی 230,000
قیمت تعمیر پوسیدگی کف کولر 230,000
قیمت تعویض کامل کف کولر 290,000
قیمت تعویض پروانه و شفت 230,000
قیمت تعویض برزنت 165,000
قیمت تعویض یاتاقان 175,000
قیمت تعویض یاتاقان سمت دینام 230,000
قیمت سرویس زمستانه کولر آبی 195,000
قیمت تعویض پمپ 115,000
قیمت تعویض پولی موتور 145,000
قیمت تعویض پولی پروانه 350,000
قیمت تعویض موتور 145,000
قیمت باز و بست دینام جهت ارسال به تعمیرگاه 270,000
قیمت تعویض تسمه 95,000

  نصب و تعمیر کولر آبی

 

 تعمیر کولر آبی در مناطق :

نمایندگی کولر آبی در تهران 

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی پرند 

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی شمس آباد 

نمایندگی کولر آبی در پرند 

نمایندگی کولر آبی در رباط کریم 

نمایندگی کولر آبی در اسلام شهر 

نمایندگی کولر آبی در کرج – البرز 

نمایندگی کولر آبی در شهریار 

نمایندگی کولر آبی در اندیشه 

نمایندگی کولر آبی در شهر قدس 

نمایندگی کولر آبی در پردیس 

نمایندگی کولر آبی در ورامین

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی حسن آباد 

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی زواره 

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی چهار دانگه 

نمایندگی کولر آبی در گیلاوند 

نمایندگی کولر آبی در دماوند * نمایندگی کولر آبی در بومهن * نمایندگی کولر آبی در قرچک * نمایندگی کولر آبی در پاکدشت * نمایندگی کولر آبی در رودهن * نمایندگی کولر آبی در گرمدره * نمایندگی کولر آبی در فردیس 

 

 

 

 

نمایندگی کولر آبی در غرب تهران 

نمایندگی کولر آبی آیت الله کاشانی ، نمایندگی کولر آبی باغ فیض ، نمایندگی کولر آبی بلوار فردوس ،نمایندگی کولر آبی آریا شهر ، نمایندگی کولر آبی جنت آباد، نمایندگی کولر آبی پونک، نمایندگی کولر آبی صادقیه، 

نمایندگی کولر آبی اکباتان، نمایندگی کولر آبی شهرک آپادانا ،نمایندگی کولر آبی شهرزیبا ، نمایندگی کولر آبی شهرک آزادی ، نمایندگی کولر آبی مرزداران،

نمایندگی کولر آبی شهرک راه آهن، نمایندگی کولر آبی میدان المپیک

 

 

021-56887829

021-28427994

09121541062

 

 

نمایندگی کولر آبی شمال تهران:

نمایندگی کولر آبی لواسانات ، نمایندگی کولر آبی شمیرانات ، نمایندگی کولر آبی نیاوران ، نمایندگی کولر آبی ولنجک، نمایندگی کولر آبی الهیه، نمایندگی کولر آبی تجریش، نمایندگی کولر آبی شریعتی، 

نمایندگی کولر آبی فرمانیه، نمایندگی کولر آبی کامرانیه ، نمایندگی کولر آبی چیذر، نمایندگی کولر آبی زعفرانیه، نمایندگی کولر آبی منظریه، 

نمایندگی کولر آبی ازگل ، نمایندگی کولر آبی دربند، نمایندگی کولر آبی دزاشیب، نمایندگی کولر آبی محمودیه، نمایندگی کولر آبی پل رومی، نمایندگی کولر آبی پاسداران، نمایندگی کولر آبی ظفر ، نمایندگی کولر آبی میرداماد ، نمایندگی کولر آبی جردن، نمایندگی کولر آبی دروس، 

 

 

021-56887829

021-28427994

09121541062

 

 

نمایندگی کولر آبی مرکز تهران:

نمایندگی کولر آبی ستارخان ، نمایندگی کولر آبی توحید ، نمایندگی کولر آبی جمهوری، نمایندگی کولر آبی رودکی ، نمایندگی کولر آبی مرتضوی، نمایندگی کولر آبی جیحون،

نمایندگی کولر آبی آذربایجان، نمایندگی کولر آبی انقلاب ، نمایندگی کولر آبی مهرآباد ، نمایندگی کولر آبی استاد معین ، نمایندگی کولر آبی جمالزاده، نمایندگی کولر آبی کارگر

 

 

021-56887829

021-28427994

09121541062

 

 

 

چگونگی سرویس کولر آبی توسط قاصدک سرویس کنیم؟

هر زمان که نیاز به سرویس کردن کولر داشته باشید، می‌توانید در ویبسایت قاصدک سرویس سفارش ثبت کنید تا یکی از متخصصان ما برای خدمات سرویس کولر آبی به محل مورد نظرتان مراجعه کنند. خدمات سرویس کولر آبی شامل، تعویض پوشال، روغن‌کاری کولر، نصب و راه‌اندازی و تمامی خدمات مربوط به تعمیر کردن کولر آبی است.

 

سرویس دوره‌ای کولر آبی چه فایده‌ای دارد؟

سرویس دوره‌ای کولر آبی باعث می‌شود که اگر مشکلی در کولر آبی مشاهده کردید خیلی سریع‌تر آن را رفع کنید و از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنید. معمولاً در ابتدای فصل گرما و زمان روشن کردن کولر آن را سرویس می‌کنند. همچنین بعد از پایان فصل گرما و برای جمع‌کردن کولر نیز آن را سرویس می‌کنند.

 

قیمت سرویس و تعمیر کولر آبی بر چه اساس محاسبه می‌شود؟

عوامل متعددی مثل حجم کار، قطعات مصرفی و… می‌تواند بر روی هزینه سرویس و تعمیر کولر آبی اثرگذار باشد. قیمت سرویس و تعمیر کولر آبی به مشکل پیش‌آمده برای دستگاه بستگی دارد و طبق تعرفه‌های اتحادیه محاسبه می‌شود. در همین صفحه می‌توانید اطلاعات مربوط به هر خدمت مربوط به سرویس و تعمیر کولر آبی را مشاهده کنید.

 

در خدمات تعمیر کولر آبی تهیه اوازم یدکی توسط چه کسی صورت میگیرد ؟

در این سرویس خرید لوازم‌یدکی مربوط به کولر به عهده مشتری است. ولی درصورتی‌که مشتری رضایت داشته باشد که این کار توسط متخصص انجام شود، از نظر قاصدک سرویس مسئله‌ای نیست. البته متخصص موظف است در صورت تهیه هرگونه وسایل، فاکتور آن را به مشتری ارائه کند.

09121541062

error: Content is protected !!